1. SESTAVENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Kvalitní podnikatelský záměr je základním kamenem úspěchu. Na začátku je potřeba si stanovit základní cíle v oblasti Vašeho podnikání, kam chcete firmu směřovat, a sepsat si plán investic, pomocí kterých těchto cílů dosáhnete.

Chcete dotace na stroj, digitalizovat výrobu, nebo rekonstruovat provozovnu? Sepište vše, co Vás napadne.

Ideální je rozvrhnout si plán investic do časové osy podle jejich nutnosti tak, abyste je byli schopni zrealizovat a zafinancovat.3. OPTIMALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

V rámci optimalizace projektového záměru je provedena rešerše dotačních programů neboli dotační audit a návrh nejvhodnějšího programu pro Váš projektový záměr, a to jak z pohledu parametrů přijatelnosti programu, tak případných závazků, které z něj vyplývají.

Aby projekt při budoucím hodnocení obdržel co nejvyšší bodový zisk a získali jste tak co největší šanci na jeho schválení, je nutné jej v rámci této přípravné fáze vylepšit v souladu s danými hodnotícími kritérii.


4. ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

V návaznosti na výstup z optimalizace projektového záměru se následně sestaví harmonogram projektu a samotná žádost včetně všech potřebných příloh.

Je třeba také dbát na termíny pro příjem žádostí v jednotlivých programech, aby Vaše žádost byla zpracována řádně a včas.


5. HODNOTÍCÍ PROCES A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI

Hodnotící proces probíhá standardně ve dvou fázích. Nejprve se hodnotí žádost po formální stránce, tedy, zdali je řádně sepsaná dle stanovené osnovy, zdali obsahuje všechny nezbytné přílohy a probíhá také kontrola přijatelnosti žadatele, která byla prověřena již v rámci předběžného posouzení dotačním specialistou.

V další fázi hodnocení se porovnávají jednotlivá hodnotící kritéria daného programu s projektovým záměrem, zdali splňuje minimální požadavky a jaké kvality dosahují jednotlivé cíle projektu.

Celý hodnotící proces trvá zpravidla 4-6 měsíců.

Po ukončení hodnocení žádosti je žádost následně doporučena k financování a poté je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a žádost tak je oficiálně schválená. Rozhodnutí samotné můžeme vnímat jako oficiální příslib poskytovatele dotace, že poskytne financování na projekt, který byl popsán v žádosti o dotaci.


6. REALIZACE PROJEKTU

Po schválení projektu můžete spustit samotnou realizaci projektu. Pokud však na investici spěcháte a berete dotaci jako bonus navíc, můžete se do realizace projektu pustit již po zaregistrování žádosti o dotaci. V případě, že chcete mít nejprve jistotu schválení dotace, je potřeba počkat řádově 4 – 6 měsíců na vydání stanoviska poskytovatele dotace.

Během realizace projektu je nutné se řídit všemi platnými postupy, které definuje dotační program. Především se jedná o proces výběru dodavatele pořizované technologie.

Dále je třeba dodržovat pravidla povinné publicity , zásady pro vedení a archivaci dokladů vztahujících se k projektu a dodržovat závazné ukazatele projektu v rámci období udržitelnosti po ukončení projektu.

Po ukončení výběrového řízení a vyhlášení vítěze je možné podepsat kupní smlouvu a čekat na dodání stroje. Nicméně je stále třeba dbát na závazné podmínky a termíny stanovené kupní smlouvou, aby nebyly porušeny.


7. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Náklady projektu se proplácejí ve většině případů zpětně, proto je si na začátku nutné připravit financování a to buď z vlastního kapitálu a nebo z cizích prostředků. Často se využívá, například v podobě bankovního úvěru.


 

8. KONTROLA A PROPLACENÍ PROJEKTU

Po kompletní realizaci všech plánovaných opatření a úhradě všech faktur je možné podat žádost o platbu.

Následuje administrativní kontrola všech požadovaných dokladů. Jedná se zejména o faktury, doklady o úhradách, kupní smlouvy, objednávky, předávací protokoly a doklady k zaúčtování.

Veškeré investice spojené s financováním za pomoci dotace je nutno vést účetně odděleně.

U některých projektů může v tento moment dojít i k fyzické kontrole na místě. Konkrétní projekt ke kontrole bývá vybírán namátkově. Kontrola bývá vždy předem avizována a kontrolovány jsou všechny fyzické podklady, zdali odpovídají dokumentům nahraným elektronicky.

Na závěr kontrolní komise vždy sestaví protokol, který shrne poznatky a opatření, která je případně nutno zrealizovat, aby nehrozily žadateli sankce.

Jakmile je případná kontrola na místě uzavřena a stejně tak i kontrola žádosti o platbu, tento proces trvá zpravidla 14 dní, je následně dotace vyplacena a tím končí fyzická realizace projektu.


 

9. UDRŽITELNOST PROJEKTU

Po proplacení projektu nastává období udržitelnosti projektu. Standardně trvá tři roky pro malé a střední podniky a pět let pro velké podniky.

V tomto období je nutno udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv. Rovněž je nutné držet v majetku pořízené technologie po uvedenou dobu udržitelnosti projektu a nepronajímat je či neprodat.


Digitalizace výroby

Digitalizace výroby je jedním z významů myšlenky Průmyslu 4.0. Znamená de facto konec vedení evidence, ať už účetní, výrobní či skladovací, v papírové podobě či v excelovské tabulce.

Digitální transformace znamená postupné zavádění digitálních technologií do interních procesů firem. Může se jednat o pořízení hardware, software, efektivnější využívání internetu a sdílení dat formou cloudů, technologií zajišťujících efektivnější kybernetickou bezpečnost (antivirová ochrana), či efektivnější produktivitu (čtečky čárových kódů pro sledování procesu výrobu, stavu skladu, zásob apod.).


Bezplatné předběžné posouzení projektu

Rádi Vám zajistíme předběžné posouzení projektu ve spolupráci s naším spolupracujícím dotačním specialistou.

Předběžné posouzení projektu se skládá ze 4 částí:

  • ověření přijatelnosti žadatele - každý žadatel musí mít v obchodním rejstříku uveřejněné účetní závěrky v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce min. za 2 poslední uzavřená účetní období.
  • zajištění zápisu v evidenci skutečných majitelů.
  • ověření přijatelnosti projektu - rovněž musí být provedena kontrola projektu v souladu s programovým dokumentem (způsobilost výdajů projektu, místo realizace, harmonogram, ověření velikosti a propojenosti podniku atd.).
  • ověření finančního zdraví -  výpočet ratingu či analýza podniku v obtížích.

Optimalizace projektového záměru

Optimalizace projektového záměru je proces, při kterém se projekt vylepšuje v souladu s hodnotícími kritérii daného dotačního programu tak, aby získal potřebný počet bodů a zvýšil šance na jeho schválení.


Proces výběru dodavatele

Proces výběru dodavatele stanovuje podmínky, za kterých si můžete provést výběrové řízení na dodavatele Vámi poptávané technologie.

Nutnost vyhlásit výběrové řízení nastává v momentu, kdy pořizujete technologii dražší než 2 mil. Kč bez DPH, či v případě, že pořizujete více menších technologií, které může dodat stejný okruh dodavatelů a které v součtu rovněž překonají uvedenou hranici.

Pokud je investice nižší, stačí provést interní průzkum trhu a vybrat dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou.


Povinná publicita

Povinná publicita je soubor pravidel, jakým se každý úspěšný žadatel o dotaci musí prezentovat navenek.

Do povinné publicity se uvádí, z jakého zdroje se čerpaly finanční prostředky, kdo ty prostředky čerpal a k jakým účelům.

Mezi povinné nástroje povinné publicity patří internetová stránka žadatele, dočasný billboard, plakát nebo stálá pamětní deska.

Povinná publicita musí být prezentována po celou dobu realizace projektu a období udržitelnosti.


Udržitelnost

Po proplacení projektu nastává období udržitelnosti projektu. Standardně trvá tři roky pro malé a střední podniky a pět let pro velké podniky.

V tomto období je nutno udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv. Rovněž je nutné držet v majetku pořízené technologie po uvedenou dobu projektu a nepronajímat je či neprodat.


Oddělené účetnictví

Oddělené účetnictví je jednou z hlavních podmínek pro proplacení dotace zrealizovaného projektu.

Je možné ho vést analyticky na zvláštním analytickém účtu či středisku, v případě jednoduchého účetnictví pak stačí poznámka nebo příznak (klíčové slovo), pomocí kterého pak lze vyfiltrovat všechny odpovídající položky projektu.


Monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva se podává jednou ročně. V rámci každé zprávy je nutno doložit aktuální účetní doklady dokladující, že jsou investice pořízené v rámci projektu, stále v držení žadatele. Dále se popisuje aktuální stav projektu za daný rok a případně se vykazují indikátory prezentované v projektu (např. počet přijatých zaměstnanců, přidaná hodnota projektu, navýšení tržeb, počet zavedených inovací, snížení energetické náročnosti v podobě roční úspory energie v GJ apod.)


Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány technické soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti